Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání do MŠ VŠEM

Dítě
Rodič
Čestné prohlášení

V souladu s platnou právní úpravou, aktuálně zejména dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů tímto prohlašuji, že:

  • Výslovně souhlasím s uchováním, shromažďováním a zpracováním mých osobních údajů a osobních údajů dítěte v rozsahu základních identifikačních údajů (jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, čísla identifikačních dokladů), kontaktních údajů (telefonní čísla, e-mailové adresy, poštovní adresy), případných popisných údajů (věk, pohlaví, státní příslušnost, národnost, fotografie) a případně dalších údajů.
  • Dávám MŠ VŠEM souhlas k poskytnutí těchto údajů subjektům, na nichž je MŠ VŠEM účastna, popř., s nimiž spolupracuje v souvislosti s plněním jejich úkolů jako mateřská škola.
  • Souhlasím s tím, aby mé údaje byly publikovány v nutném rozsahu ve vnitřních informačních systémech VŠEM v rámci poskytnutí informací o studiu a chodu školy.

Souhlas pro předávání a následné další zpracování osobních údajů studenta je poskytován na základě oprávněného zájmu MŠ VŠEM jako správce v rozsahu nezbytném pro účely její činnosti.

MŠ VŠEM není oprávněna takto získané údaje poskytnout jiným osobám než zákonem výslovně pověřeným, popř. výše specifikovaným a je povinna zabezpečit, aby ve vztahu k údajům byly jako MŠ VŠEM stejně zavázány i osoby, jimž budou MŠ VŠEM údaje poskytnuty.